زگهواره تا گور دانش بجوی

زگهواره تا گور دانش بجوی

معرفی جشنواره جابرابن حیان
نویسنده : مصطفی سعیدی - ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٢
 

 

 

معرفی
جشنواره جابر ابن حیان

            


 

               پروژه
 پروژه علمی عبات است از کوشش علمی انفرادی یا گروهی از دانش آموزان در باره یک موضوع معین که منجر به کسب دانش ، مهارت و نگرشی خاص در یک حوزه می شود .

مزایای این روش :

ü   تکوین شخصیت افراد برای کسب مهارت های اساسی زندگی

ü   اتقای قدرت مدیریت

ü   برنامه ریزی و کنترل

ü   یادگیری عمیق

ü   ایجاد اعتماد به نفس

ü   یادگیری رفتار های اجتماعی : تعاون همکاری

ü    احساس مسئولیت انضباط در کارها بردباری و صبر برای انجام کارها

ü   آموختن مهارت تحقیق و آزمایش

ü   ایجاد توانایی های گوناگون و ارتباط بین درسی


 

مراحل
1
-  تعییم موضوع و هدف :
 براساس علاقه ، کوشش و توانایی فرد ، سطح دشواری ، مواد ، زمان ، راهنمایی ، ایمنی 
2-  ارائه طرح
         بحث و تفکر در باره تنظیم طرح
         ارائه فرصت
         بررسی طرح اولیه فراگیر
        اصلاح اشتباهات
  
3- اجرا
            فراهم سازی وسایل و امکانات
            تقسیم مسئولیت ها در حالت گروهی و کلاسی
            اجرایی بودن در زمان تعیین شده
            مراقبت از طرح جهت عدم دوری از اهداف
4
قضاوت و ارزشیابی
           ارائه قضاوت صحیح و دقیق
          اصلاح معایب برای مراحل بعدی

 

 

 

 

 

 

 

 

معیار های یک پروژه موفق :

l     محصول کار خود فراگیر باشد

l     محصول یک برنامه ریزی دقیق باشد

l     دارای خلاقیت و ابتکار باشد

l     نمایانگر درک کلی از موضوع باشد

l     دارای گزارش کار کتبی باشد

l     خوش خط و خوانا باشد

l     داری عکس ، نمودار و ... باشد

l     مواد بکار گرفته شد از نوع مناسب باشد

l     به نکات ایمنی اشاره شود .

l     نمایش ها به صورت سه بعدی باشد

l     اطلاعات پروژه دقیق باشد

l    تابلوی پروژه بیانگر نمای کلی پروژه باشد  

موضوع و پایه:

*    همه پایه ها

*     محتوای کتاب

*     آزاد با همراستا با اهداف

*     انفرادی

*     تیمی ( 3 نفره )

*     کلاسی

انواع پروژه های علمی

1-           جمع آوری نمونه همراه با طبقه بندی

 

Ø   طبقه بندی براساس شباهت ها ( با ذکر دلیل )

Ø   طبقه بندی براسا تفاوت ها ( با ذکر دلیل )

Ø   طبقه بندی براساس نوع کاربرد

Ø    طبقه بندی بر اسا نوع عملکرد ( نحوه تشکیل تصویر در آینه ها و عدسی ها)

 

 

مثــــــــــال :

*    انواع سلول ها

*    انواع برگ ها

*    افات نباتی

*    طبقه بندی گیاهان از لحاظ کاربرد

*    طبقه بندی جانوران بی مهره

*    طبقه بندی مخلوط ها

*    طبقه بندی انواع وسایل اپتیک ( نوری مثل آینه ها و عدسی ها )

*    طبقه بندی مواد رسانا و نار رسانا

*    دسته بندی عناصر و ترکیب ها

*    طبقه بندی انواع ماشین ها

*    طبقه بندی انواع تک سلولی ها                                   

     ( مرحله استانی ندارد )

 

 

 

جمع آوری نمونه همراه با طبقه بندی :

 

2- مـــدل ( دستــگاه )

 

انواع مدل ها

*      مولاژ

*      برش

*      مانکن

*      قادر به کار ها

*   کارکرد صحیح  - انطباق با حالت اصلی سهولت کاربرد اقتصادی بودن از جمله مواردی است که باید به آن توجه کرد .

مثـــال:

v  مدل های مولکولی

v  مدل ماسین ها

v  قادر به کار ها ( ماشی گرمایی ، موتور الکتریکی ...)

v  مدل زمین

v  مدل آتشفشان

v  ماکت نقاط امن و غیر امن منزل

v  مولاژ جانوران و اندام های بدن

v  برش گیاهان

v  ماکت برق و مدار ها

v  مدل گردش زمین

v  مولاژ گردش دستگاه خون

v  مولاژ دستگاه تنفس

v  ماکت شهر آلوده و تمیز

 

ارزشیابی مدل:

3 نمــایـــش  :

 

 

مــثــــال:

ü    نمایش تغیرات شیمیایی

ü    نمایش تغییرات فیزیکی

ü    نمایش عملکرد ماشی های ساد و پیچیده

ü    نمایش ویژگی های تصویر در آینه ها و عدسی ها

ü    نمایش نمایش نفوذ پذیری خاک

ü    نمایش رسوب گذاری خاک

ü    نمایش آتشفشان

ü    نمایش کار آوند ها

ü    نمایش ویژگی های مخلوط

ü    نمایش عملکرد پریسکوپ ، ذره بین ، کوره آفتابی و ...

ü    نمایش مدار های متوالی و موازی

ü    نمایش خاصیت قطب نمایی آهنربا

ü    نمایش تولید آهن ربا

ü    نمایش خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی

ü    نمایش عملکرد دستگاه تنفس

ü    نمایش عملکرد دستگاه گردش خون

 

 

ارزشیابی نمایش:

 

4- تـحـقـیـق:

 

 

راهنمای پیشنهادی شیوه نگارش مقالات علمی پژوهشی:

مقاله علمی یک  گزارش مکتوب و منتشر شده ای است که نتایج یک پژوهش  را توصیف می کند .  متداولترین اجزای تشکیل دهنده یک مقاله علمی عبارتند از :1- عنوان  2- اسامی نویسندگان  3- چکیده  4- کلید واژه ها 5-  مقدمه 6-  مواد  و روش ها 7- بحث 8-  نتایج 9-   فهرست منابع  .

1- عنوان مقاله : عنوان مقاله به خواننده می گوید که مقاله راجع به چه مطلبی است. عنوان مقاله باید: خلاصه ، دقیق، پرمحتوی ، خبری، فاقد کلمات اضافی ومهمترین عبارت آن باید توصیفی یا گزارشی باشد .

2- اسامی نویسندگان :  اسامی نویسندگان معمولا" زیر عنوان مقاله ارائه می گردد.

 3- چکیده مقاله : چکیده باید به طور معنی داری خلاصه شده و حاوی مطالب اصلی ومهمترین یافته های مقاله باشد. چکیده تحقیق در ابتدای یک مقاله پژوهشی درج می گردد و در حدود 200تا400 کلمه می  باشد. در تدوین چکیده با4 سئوال روبه روهستیم که باید این سئوال هابطورخلاصه ودقیق پاسخ داده شوند:  1- هدف از انجام پژوهش چیست؟  2- پژوهش با استفاده ازچه روشی انجام پذیرفته است؟  3- یافته های اصلی چه بوده است؟  4- از این یافته ها به چه نتیجه گیری می توان رسید؟ 

4- کلید واژه : در انتهای چکیده واژه های کلیدی درج می شوند وحدود 3 تا6 واژه کلیدی مشخص شده ودر این قسمت قرارداده می شود.

5- مقدمه مقاله :  در مقدمه باید به این سوالات پاسخ دهید که : چرا این کارتحقیقی راانجام دادید؟ و بدنبال یافتن چه چیزی بودید؟ در مقدمه پیشرفت منطقی نظریه و هدف خود رابیان کنید و برای خواننده توضیح دهید که به چه منظور مقاله شمارا مطالعه کند. خیلی خلاصه ،کارهای قبلی منتشر شده در باره موضوع پژوهش خود را ذکر کنید. بطور کلی مقدمه باید حاوی زمینه و چشم انداز کار تحقیقی، ونیز توضیحی راجع به یافته ها و حقایق باشد.

6- مواد و روشها  : دراین قسمت شما فقط ابزار وروشهای استفاده شده را توضیح می دهید. دلیل انتخاب روش مورد استفاده وفرضیه های خودرابیان کنید. تمام آنچه را استفاده کرده اید از جمله وسایل ، مواد ومناطق و....را تشریح نمائید وبه این سوال پاسخ دهید که« شماچه کرده ایدوچگونه؟»

7- قسمت بحث مقاله  : قسمت بحث مقاله از سه بخش تشکیل شده است :

 الف- حقایقی که به آن دست یافته اید  ب- تفسیر حقایق   ج- بیان علمی و تئوری یافته ها            

   8-   قسمت نتیجه گیری : نتایج و بحثی که راجع به آنها نموده اید و کامل است بهتر این است که یافته ها و توجیه ها تتان را با هم و بطور خلاصه در این قسمت ذکر نمائید.

9- فهرست منابع : در انتهای هر مقاله ،منابع و مآخذ مورد استفاده در مقاله درج می گردد . در این بخش ابتدا، منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی بر اساس حروف الفبا درج می شوند.

مثال :

کتاب: نام خانوادگی( نویسنده)، نام نویسنده . سال نشر ( داخل پرانتز) ،عنوان کتاب ، جلد ، مترجم، شماره چاپ ، محل انتشار، ناشر.

مجله: نام خانوادگی ( نویسنده ) ، نام  نویسنده، سال نشر( داخل پرانتز) ، عنوان مقاله، عنوان مجله، شماره دوره، صفحه .

کتاب با دونویسنده : افروز ، غلامعلی وهومن ، حیدر علی، (1376) ، روش تهیه آزمون هوش ، تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

کتاب ترجمه شده  :  ثراندایک، آر. ال.(1375) روان سنجی کار بردی (چاپ سوم) ترجمه حیدر علی هومن، تهران : انتشارات دانشگاه تهران(تاریخ انتشار به زبان اصلی ،1982)

رساله ها وپایان نامه ها : امیرپور، ساسان،(1370) تحلیل عاملی مقیاس تهران  استنفرد- بینه ( TBS) پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد (چاپ نشده) دانشگاه تهران .

مقاله های ترجمه شده  : اورمه، کاتلین(1354) توانایی ، شخصیت وپیشرفت تحصیلی در کودکان پیش دبستانی. ( ترجمه حیدر علی هومن) مجله روان شناسی. شماره12 ص 237-227(تاریخ انتشار به زبان اصلی 1975)

مقاله یامطلبی از یک سایت اینترنتی : آدرس صفحه یا قسمت مورد نظر را در اینترنت که در قسمت آدرس بار صفحه مربوطه درج شده ، به همراه تاریخ مراجعه به آن صفحه می نویسیم:

(12/6/1384 )         http:/www.waier.ach.ir/eaier2/chekidwh.htm


مــثـــال:

q    تحقیق در مورد ساختار ، انواع و عملکرد سلول ها

q    تحقیق در مورد گیاهان غذا ساز

q    تحقیق در مورد آفات نباتی

q    تحقیق در مورد گیهان دارویی

q    تحقیق در مورد اهمیت جانوران بی مهره

q    تحقیق در مورد فواید و مضرات حشرات

q    تحقیق در مورد کار برد محلول و مخلوط در زندگی و دلایل آن

q    تحقیق در باره استفاده از وسایل نوری در جهت تامین انرژی

q    تحقیق در مورد انواع مدار های برق منزل

q    تحقیق در مورد میزان مصرف انرژی وسایل

q    تحقیق در مورد ساخت و کاربرد آهنربا

q    تحقیق در مورد سنگ ها ( انواع و تاریخچه فسیل ها )

q    تحقیق در مورد کانی های تزیینی

q    تحقیق در مورد منظومه شمسی و سایر کهکشان ها

q    تحقیق در مورد بیماری های تنفسی

q    تحقیق در مورد بیمارهای قلب و عروق

q    تحقیق در مورد سنگ کلیه در زنجان

q    تحقیق در مورد ساختار عناصر

q    حقیق در مورد فواید و مضرات تغییرات فیزیکی و شیمیایی

q    تحقیق در مورد کاربرد ماشین ها در زنگی

q    تحقیق در مورد طراحی ماشین ها

q    تحقیق در مورد کاربرد عدسی ها و آینه ها

q    تحقیق در مورد فسیل ها و تاریخچه زمین

q    تحقیق در مورد خاک زنجان

q    تحقیق در مورد آتشفشانئهای ایران

q    تحقیق در مورد میزان مقاومت ساختمان های زنجان در برابر زلزله

q    تحقیق در مورد قارچ ها

q    تحقیق در مورد باکتری ها

q    تحقیق در مورد بیماری های خونی

q    تحقیق در مورد دوارو ها

q    تحقیق در مورد واکسن ها

q    تحقیق در مورد بیماری های عصبی

q    تحقیق در مورد بیماری های گوش

q    تحقیق در مورد محیط زیست زنجان

q    تحقیق در مورد جانواران بومی محیط زیست زنجان

 

ارزشیابی تحقیق:

 

5- آزمایــش:

 

مراحل رسیدن به پاسخ :

1- روبرو شدن با مسئله

2- تعریف دقیق مسئله

3- طراحی فرضیه

4- آزمایش فرضیه ها

5- نتیجه گیری

مـــثــــال :

v   آیا ارتباطی بین تکیه گاه و میزان کمک کردن اهرم وجود دارد ؟

v    آیا ارتباطی بین طول سطح شیب دار و میزان کمک کردن آن وجود دارد ؟

v   چگونه می توان یک فندک نوری ساخت؟

v   آیا میکروب ها تأثیری در فساد مواد غذایی دارند ؟

v   آیا نور ، آب و ... در میزان تولید غذا در گیاهان دخالت دارد ؟

v   آیا می توان رنگ گلبرگ های گیاه را تغییر داد ؟

v   آیا می توان از طبقه سوم ساختمان بدون دوربیت طبقه اول را دید ؟

v   تفاوت مدار های موازی و متوالی چیست ؟

v   چگونه می توان زنجیره سوزنی ساخت ؟                             

( کشوری فقط این پروژه ها پذیرفته می شود )

 


 

ارزشیابی آزمایش:

 

عناصر یک پروژه در نمایشگاه :

 

 

 

تابلوی نمایش :

اندازه : 120 *90

l    عنوان پروژه

l    هدف

l    روش

l    مسئله ( برای پروژه آزمایش )

l    فرضیه ( برای پروژه آزمایش )

l    خلاصه مراحل و فرآیند

l    مواد بصری ( عکس ، نمودار ، جدول و...)

l    خلاصه و نتیجه گیری

                                                                                                   

مواد نمایشی :

-    طراحی جالب

-    بسته بندی در صورت نیاز

-    رعایت ایمنی

-      پرهیز از شلوغی

 

گزارش کتبی :

l    صفحه عنوان

l    صفحه فهرست

l    هدف

l    فرضیه

l    شرح

l    مواد و دستگاه ها

l    روش کار

l    مشاهدات

l    نتایج و جمع بندی

l    منابع

l   پیوست

 

 

 

مراحل عام در تولید رسانه ها :

       مشخص کردن مخاطبان

       مشخص کردن هدف

       مشخص کردن رئوس مطالب

       انتخاب نوع رسانه

       مشخص کردن موضوع و عنوان

       طراحی اولیه کار

       انتخاب و جمع آوری اجزای متشکله

       پیاده کردن طرح اولیه

       ارزشیابی طرح اولیه

     انجام اصلاحات و تولید نهایی

اصول تولید رسانه:

1- توازن

  2- سادگی

 3- تاکید

 4 فضای خالی

 5 وحدت

 

 


 
 
اربعین حسینی
نویسنده : مصطفی سعیدی - ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
 

در فرهنگ اسلامی و در معارف عرفانی،عدد چهل(اربعین)جایگاه خاصی دارد. چله نشینی برای رفع حاجت یا رسیدن به مقامات سلوک و عرفان معروف است.حفظ کردن چهل حدیث،اخلاص چهل صباح،کمال عقل در چهل سالگی،دعابرای چهل مومن،چهل شب چهارشنبه و...بسیاری از این نمونه ها و موارد. در فرهنگ عاشورا،اربعین به چهلمین روز شهادت حسین بن علی «ع »گفته می شودکه مصادف با روز بیستم ماه صفر است.

از سنتهای مردمی،گرامیداشت چهلم مردگان است که،به یاد عزیز فوت شده خویش،خیرات و صدقات می دهند و مجلس یاد بود بپامی کنند.در روز بیستم صفر نیز،شیعیان،عظیم ترین مراسم سوگواری را در کشورها وشهرهای مختلف به یاد عاشورای حسینی بر پا می کنند و همراه با دسته های سینه زنی وعزاداری به تعظیم شعائر دینی می پردازند.در شهر کربلا،اربعین حسینی عظمت و شکوه خاصی دارد و دسته های عزادار،مراسمی پرشور بر پا می کنند.

آنچه نزد ارباب مقاتل، مسلم است، زیارت جابر بن عبدالله انصاری در روز بیستم صفر سال شهادت آن حضرت در کربلا می باشد. اما آیا اهل بیت امام حسین نیز در همان روز از شام به کربلا بازگشته بودند، چنانچه سید بن طاووس نقل کرده است، نزد محققان و مورخان مورد شک و تردید می باشد زیرا مسیر حرکت اهل بیت : از کوفه به شام از شارع عام بوده که از بلاد معروفه می گذشته و مسافت آن چهل منزل بود و حداقل بیست روز طول می کشید. برخی از محققان و تاریخ نویسان نظرشان بر این است که اهل بیت : یک ماه در شام مانده اندو دیگر اینکه شیخ مفید، شیخ طوسی و کفعمی گفته اند که خاندان اهل بیت : را روز بیستم صفر از شام به سوی مدینه کوچ داده اند.

در نخستین اربعین شهادت امام حسین «ع »،جابر بن عبد الله انصاری و عطیه عوفی موفق به زیارت تربت و قبر سید الشهدا شدند.بنا به برخی نقلها،در همان اربعین،کاروان اسرای اهل بیت «ع »در باز گشت از شام و سر راه مدینه،از کربلا گذشتند و با جابر دیدارکردند.البته برخی از مورخان هم آن را نفی کرده و نپذیرفته اند.از جمله مرحوم محدث قمی در«منتهی الآمال »دلایلی ذکر می کند که دیدار اهل بیت از کربلا در اربعین اول نبوده است. بعضی از علما نیز در این باره تحقیق مبسوط و مستقلی انجام داده اند که منتشرشده است. به هر حال،تکریم این روز و احیای خاطره غمبار عاشورا،رمز تداوم شورعاشورایی در زمانهای بعد بوده است.در تاریخ انقلاب اسلامی ایران نیز،سنت احیای اربعین تاثیر مهمی در شور گستری در شهرها داشت و در چهلم شهدای حادثه قم(درتاریخ ۱۹ دی ۱۳۵۶ ش)مردم مسلمان تبریز قیام کردند و شهید دادند.در اربعین شهدای تبریز،شهرهای دیگر مجلس یادبود گرفته، تظاهرات کردند و همین گونه اربعینها به هم وصل شد و سراسر ایران به نهضت پیوست،تا آنکه انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال۱۳۵۷ ش به پیروزی رسید.این به برکت الهام گیری از فرهنگ شهادت و ایثار خون بود که ملت قهرمان ایران،از عاشورا گرفته بود.«اربعین »، تداوم «عاشورا»بود و«ذکر»،رسالت بازماندگان پس از«خون »و «شهادت.»

به یاد کربلا دلها غمین است دلا خون گریه کن چون اربعین است پیام خون،خطاب آتشین است بقای دین،رهین اربعین است که تاریخ پر از خون و شهادت سراسر اربعین در اربعین است بسوز ای دل که امروز اربعین است عزای پور ختم المرسلین است مرام شیعه در خون ریشه دارد نگهبانی ز خط خون چنین است.

خداوندا اینک باز اربعین حسین آمده است.

باز عرق شرم پیشانی انسانیت را نمناک کرده است . باز بشر از وجود خویش خجالت زده می شود. و باز مثل همیشه امام رئوف و مهربان ما حسین بن علی نگاه بخشایشگر خویش را بر بشر می تاباند و بر حاجات ما آمین می گوید. دلم دیگر از داغ علی اصغر مرده است حالا چگونه این دل میتواند در تولد دوباره زمین لبخند بزند؟ کدام تولد؟ کدام زندگی؟ کدام امید ؟ اصلا مگر می شود بعد از حسین به زندگی ادامه داد؟ نه نمی شود... زندگی ما بعد از حسین عین محکومیت است. ای کاش از خجالت آب می شدیم تا هیچ گاه روی سیاه ما بر نگاه مادرش زهرا نیفتد. آخر هیچ جای دنیا این رسم امانت داری نیست. هیچ جای جهان این رسم اربا ب و بندگی نیست. بیایید به تمام دنیا فخر بفروشیم برای داشتن چنین اربابی . بیایید آن طور که باید لطفش را پاس داریم و حرمتش را نگاه داریم.


 
 
تربیت کودکان با شخصیت
نویسنده : مصطفی سعیدی - ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
 

 

خداوند انسانها را خلق کرده و برای برقراری تعادل بین آنان به هر کدام استعدادهای متفاوت داده، و نعمت های خود را عادلانه بین مخلوقات تقسیم کرده است ، از این رو هر کدام از آنها بهره ای از این داده ها برده اند.

خداوند می فرماید: «وَ لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض؛ آرزو و توقع بیجا در فضیلت و مزیتی که خدا به وسیله آن بعضی را بر بعضی دیگر برتری داده مکنید».

خدای بزرگ به هر کودک استعداد خاصی داده است، پس مادر نباید حسرت نداشته های کودک خود را بخورد؛ کودکی حافظه و هوش و فراست زیادی دارد، همواره شاگرد اول مدرسه است، اما در زمینه های هنری هیچ گونه استعدادی ندارد، برخلاف کودکی که نمرات ریاضی او همیشه پایین است اما در زمینه سرودن شعر ، نقاشی یا خط مهارت فراوان دارد.

در شرح حال یکی از نابغه های معاصر- که به 24 زبان دنیا مسلط است و استعدادهای دیگری نیز دارد- می گویند: «نمرات ریاضی او در مدرسه اغلب زیر 10 بوده است». این شخص در زمینه ریاضیات و فیزیک استعدادی نداشته  اما حافظه و دقت او عالی بوده و در زمینه ای دیگر موفق بوده است.

برخورد والدین

اغلب والدین در این گونه موارد کودک را تحت فشار قرار می دهند، چون می خواهند کودک در راه دیگری غیر از آنچه که استعداد دارد قدم بردارد اما روحیه این کودکان اغلب با صفت و خصلت های بدی از قبیل حسادت، بد دلی نسبت به هم سالان خود، و نیز از بین رفتن شخصیت و اعتماد به نفس می شود.

مادران با مقایسه کردن کودکان دیگر با کودک خود و بیان این مطلب در برابر فرزند و دیگران، باعث ایجاد حس حقارت در کودک می شوند.

اگر کودکی فعالیت قابل توجهی انجام دهد به کرات آن را نزد فرزند خود بازگو کرده و به استعداد آن کودک حسرت می خورند، غافل از آن که با این کار حس حسادت را در کودک خود تقویت می کنند.

نه زیاده خواهی، نه کم طلبی

اغلب والدین در موارد تربیتی دچار افراط و یا تفریط می شوند ، مادران باید در ضمن اینکه مواظب باشند از همسالان کودک زیاد تعریف نکنند باید جنبه پذیرفتن برتری دیگران را نیز در روحیه کودک بارور کنند.

گاهی مادران آنقدر صفت مثبت درون کودک را بالا می برند که او فکر می کند تمامی صفات مثبت منحصر به اوست و بالاتر از همه است. این گونه تربیت نیز صحیح نبوده ، چون اغلب این کودکان در آینده دچار مشکل خود بزرگ بینی شده ، متکبر و مغرور بار آمده و همیشه انتظار دارند دیگران آنها را مورد توجه خاصی قرار دهند، و چون جامعه با این گونه افراد سازگار نیست، دچار مشکلات زیادی می شوند.

بایدهای تربیتی

1.والدین باید الگوها و نمونه های خوبی را برای کودک ذکر کنند و راه صحیح را برای آنها مشخص کنند.

2.باید استعدادای نهفته در کودک هر چند به ظاهر بی ارزش باشد- را شناسایی و تقویت کنند تا بتوانند از آن برای کودک مورد تشویق بسازند.

3.باید با توجه به روحیه کودک چون به تعداد کودکان روی زمین روحیات و حالات متفاوت وجود دارد- در مورد برخورد مناسب تر با او فکر کنند و سعی کنند بهترین را انتخاب کنند.

4.باید از راههای مختلف کودک خود را تشویق به انجام فعالیت های گوناگون کنند.

نبایدهای تربیتی

1.والدین نباید استعداد یا توانایی که در کودکشان نیست اما در کودک دیگری وجود دارد مورد آرزو و یا غبطه قرار دهند، چه در دل باشد و چه بر زبان جاری کنند.

2.نباید صریحا" به کودک بگویند تو این استعداد را نداری اما آن کودک دارد، چون نه تنها سبب شکوفایی استعداد نمی شود بلکه باعث سرخوردگی او خواهد شد.

نکته: همانطور که اشاره شد به دلیل اینکه روحیات کودکان بسیار متفاوت است نمی توان گفت یک راهکار برای تمام کودکان اثر مثبت دارد، ممکن است آن راهکار مثبت برای کودکی دیگر منفی عمل کند. انتخاب راهکار صحیح با والدین است چون بیشتر از هر شخص دیگری به روحیات فرزند خود آگاه هستند.

 


 
 
تاریخچه احداث د بستان شهید جعفری
نویسنده : مصطفی سعیدی - ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
 

تاریخچه احداث د بستان شهید جعفری ( حافظ زرین آباد)

این مدرسه در سال 1342 تاسیس و در سال 1370 به نام مدرسه حافظ احداث گردید. که مالکیت آن دولتی و نوع ساختمان آن آجری بود . مساحت کل زمین آن 1268متر مربع و مساحت زیر بنا ٕ آن 225 متر مربع بود. ساختمان این مدرسه دارای 8 اتاق و یک سالن بود. که به مرور زمان ساختمان این مدرسه متروک و زمین این مدرسه به اداره بهزیستی تحویل داده شد.

در سال 1385 خیری در اقدامی خدا پسندانه به نام حاج رضا جعفری 
بلوبینی 
به احداث مدرسه جدید اقدام نمودند تا اینکه به حول و قوه خداوند وبه لطف این خیرعزیز در روز 22 بهمن ماه سال1385 این مدرسه با مساحت کل 1200 متر مربع و مساحت زیر بنا  ٕ 470 متر مربع افتتاح گردید.

ساختمان فیزیکی این مدرسه شامل 7 اتاق ویک سالن و یک انبار می باشد .

که 5 اتاق به کلاس درس در پایه های اول تا پنجم اختصاص داده شده و یک اتاق که درآن کلاس پیش دبستانی دایر گردیده ویک اتاق که به  دفتر مدیریت اختصاص دارد.

ودرحیاط مدرسه سرویس بهداشتی ونیز آبخوری برای دانش آموزان تهیه گردیده است. و همچنین دارای سیستم گرمایشی پکیج میباشد.

 آمار دانش آموزان این مدرسه در مقطع ابتدایی در سال 1389 بدین شرح می باشد.

کلاس اول ابتدایی 18نفر کلاس دوم 28نفر کلاس سوم 12نفر کلاس چهارم 12نفر کلاس پنجم 12 نفر و کلاس پیش دبستانی 15 نفر می باشد که مجموع کل دانش آموزان 97 نفر می باشد.

ناگفته نماند این مدرسه در 2 شیفت ابتدایی و راهنمایی اداره می شود که مدیریت مدرسه ابتدایی به عهده آ قای  مصطفی سعیدی میباشد .

همکاران  گرامی به پاس زحمات این خیر بزرگوار و گرامیداشت از یاد وخاطره فرزند شهید ایشان  نام مدرسه را از حافظ به شهید حسین جعفری تغییر دادند تا شاید گوشه ای از زحمات این بزرگوار جبران شود و نام و یاد فرزند شهید ش در یادو خاطره ها ماندگار شود.

ناگفته نماند خیرین بزرگوار دیگری هم در این مدرسه نقش آفرینی می نما یند . من جمله سرکار ارجمند خانم زهرا بهرامی که یکی از اعضای شورای دبستان می باشد .  که ایشان زحمات فراوانی  برای این دبستان کشیده اند . از جمله رسیدگی به دانش آموزان بی بضاعت .ونقش بسیار فعال ایشان در شورای دبستان. جا دارد که از زحمات این بزرگوارنیز تقدیرو تشکر شود.


 
 
عرض تبریک
نویسنده : مصطفی سعیدی - ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
 

 همکار گرامی جناب آقای مصطفی چک موفقیت جنابعالی را در مسا بقات پاور لیفتینگ پیشکسوتان کشور تبریک وتنهیت عرض مینما ییم . و آرزوی موفقیت روز افزون برای جنابعالی و خانواده محترمتا ن داریم .

از طرف همکاران شما : شریفی . شکوری . سعیدی . داداشی . پرنلو . جعفری